• Noi Asigurăm Liniștea Dumneavoastră!
 • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

Property Insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Accident and Health Insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Auto insurance

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Asigurări pentru activități de transport

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

Răspunderea Civilă

Throughout our activities, we strive to provide insurance products and services to meet the needs of individuals, families and businesses.

COMUNICAT INFORMATIV

Organul executiv al CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA comunică, că la data 11 Septembrie, 2015 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor Societăţii ţinută cu prezenţa acţionarilor. Adunarea a fost ţinută după adresa mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr.108/1. La Adunare au fost reprezentate 99,9846% din numărul total de acţiuni cu drept de vot ale Societăţii, Adunarea a întrunit cvorumul şi a fost în drept să adopte decizii.

Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor Societăţii a adoptat următoarele hotărâri:

 1. A fi majorat Capitalul Social al Societăţii prin efectuarea emisiunii închise a IX-a
 2. A fi aprobată Hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare a Societăţii şi Lista prealabilă a subscriitorilor la acţiunile din emisiunea în cauză.
 3. Emisiunea închisă a IX-a suplimentară de acţiuni a fi efectuată în următoarele condiţii:
  • Mărimea emisiunii în expresie numerică şi valorică: 283 978 de acţiuni ordinare nominative cu drept de vot de o singura clasa, expresia valorică: 10 953 031 lei.
  • Forma valorilor mobiliare: nematerializate;
  • Modul şi formele de achitare a valorilor mobiliare: mijloace băneşti ale subscriitorilor;
  • Preţul de plasare a unei valori mobiliare: 38,57 lei, metoda de determinare a preţului de plasare: nu mai mică decât valoarea nominală a unei acţiuni;
  • Cota valorilor mobiliare, la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca neefectuată: mai puţin de 95%;
  • Termenele de plasament: 14 Septembrie, 2015 – 05 Octombrie, 2015;
  • Organizarea procesului de plasare: de sine stătător;
  • în cazul în care toate acţiunile anunţate spre plasare vor fi subscrise înainte de termenul final anunţat pentru subscriere, plasamentul va fi calificat ca efectuat înainte de acest termen;
  • Alte clauze esenţiale ale emisiunii: conform Hotărârii emitentului.
 4. Semnăturile Secretarului Societăţii de pe Procesul-verbal de înregistrare a participanţilor la Adunare şi semnăturile Preşedintelui şi Secretarului Adunării de pe Procesul verbal al Adunării a fi autentificate de către Comisia de cenzori a Societăţii.

Organul Executiv al
CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA

Companies of VIG Group