• Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!
 • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

Asigurări de bunuri

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Asigurări de persoane

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Asigurări auto

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Asigurări pentru activități de transport

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

Răspunderea Civilă

De-a lungul activitatii noastre, ne străduim să oferim produse și servicii de asigurare pentru a satisface nevoile indivizilor, familiilor și întreprinderilor.

COMUNICAT INFORMATIV

Organul executiv al CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA comunică, că la data 11 Septembrie, 2015 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor Societăţii ţinută cu prezenţa acţionarilor. Adunarea a fost ţinută după adresa mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr.108/1. La Adunare au fost reprezentate 99,9846% din numărul total de acţiuni cu drept de vot ale Societăţii, Adunarea a întrunit cvorumul şi a fost în drept să adopte decizii.

Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor Societăţii a adoptat următoarele hotărâri:

 1. A fi majorat Capitalul Social al Societăţii prin efectuarea emisiunii închise a IX-a
 2. A fi aprobată Hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare a Societăţii şi Lista prealabilă a subscriitorilor la acţiunile din emisiunea în cauză.
 3. Emisiunea închisă a IX-a suplimentară de acţiuni a fi efectuată în următoarele condiţii:
  • Mărimea emisiunii în expresie numerică şi valorică: 283 978 de acţiuni ordinare nominative cu drept de vot de o singura clasa, expresia valorică: 10 953 031 lei.
  • Forma valorilor mobiliare: nematerializate;
  • Modul şi formele de achitare a valorilor mobiliare: mijloace băneşti ale subscriitorilor;
  • Preţul de plasare a unei valori mobiliare: 38,57 lei, metoda de determinare a preţului de plasare: nu mai mică decât valoarea nominală a unei acţiuni;
  • Cota valorilor mobiliare, la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca neefectuată: mai puţin de 95%;
  • Termenele de plasament: 14 Septembrie, 2015 – 05 Octombrie, 2015;
  • Organizarea procesului de plasare: de sine stătător;
  • în cazul în care toate acţiunile anunţate spre plasare vor fi subscrise înainte de termenul final anunţat pentru subscriere, plasamentul va fi calificat ca efectuat înainte de acest termen;
  • Alte clauze esenţiale ale emisiunii: conform Hotărârii emitentului.
 4. Semnăturile Secretarului Societăţii de pe Procesul-verbal de înregistrare a participanţilor la Adunare şi semnăturile Preşedintelui şi Secretarului Adunării de pe Procesul verbal al Adunării a fi autentificate de către Comisia de cenzori a Societăţii.

Organul Executiv al
CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA

Companiile Grupului VIG